Linia nr 8 / Line no. 8

by 3moonboys & Panos From Komodo

/
  • Streaming + Download

     

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

about

Płyta powstała w czerwcu 2015 r. w ramach projektu "Brumba - unity of word and a writing space" w na strychu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy i Studiu Madżonga.

***

Program „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach MF EOG 2009-2014. Program finansowany ze środków funduszy norweskich i EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

credits

released May 15, 2015

3moonboys & Panos From Komodo

license

all rights reserved

tags

Track Name: pierwszy / the first
więc zaczynam od więc
i wyjeżdżam
poza marginesy

jeszcze chwilę
pobędę na brzegu
a później

przewrócę słowa
na drugą stronę
bez akapitu

i tu doczekam
na niedoczytanie
twoje

- - - - - -

so I start from so
I move
beyond the margins

for a while more
I will stay on the shore
and then

I will turn the words
to the other side
with no indentation

here I will await
your
unfinished reading
Track Name: wietrzne miasto / windy city
w poczekalni
narysowany
na linii nr 8
zmierzam
do punktu
od niesienia

kilka spojrzeń
zmarnowany uśmiech
i słowa
rzucane na wiatr
radośnię

ostatnie wakacje
parę chwil
na powierzchni
i zanurzenie
w pełnym słońcu

pamiętam
wszystkie drogi
prowadzą donikąd
na stopa
w przepaść
jak kamień
w wodę

- - - - - -

in the waiting room
drawn
on line no. 8
I move towards
the point
off reference

several looks
a wasted smile
and words
cast into the wind
happyme

the last holiday
several moments
on the surface
and immersion
in full sun

I can remember
all the ways
lead nowhere
hitchhiking
into the abyss
like stone
into thin air
Track Name: pieśń przyszłości / the song of the future
lecę wysoko
aby ni razu
ziemi nie dotknąć
rzucam cień
na puste pola

za plecami
płoną mosty
jak obietnice
składane na pół
jeszcze raz

trzymam dzień
za słowo
i chwytam
nowe piosenki

- - - - - -

I fly high
so as not to touch the ground
even once
I cast a shadow
on empty fields

bridges burn
behind my back
like promises
made up in half
once again

I take the day’s
word for it
and I grab
new songs
Track Name: rozdzielnie złożone / complex inseparable
przed ostatnim
przystankiem nagła

pokusa
nieznośnej lepkości

by tu pozostać
aż po nowoczesność

wśród pustych słów
które nic nie kosztują

czy tanie ubogaca?

- - - - - -

before the last
stop a sudden

desire
for unbearable stickiness

to stay here
until the dawn of modernity

among empty words
that cost nothing

does cheap make you richer?
Track Name: ostatni / the last one
teraz wysiadam
tuż po sygnale
jest ciepły wieczór
w parku
stygną latarnie

oddalam się
od głównych wątków
przeskakuję
z kwiatka na kwiatek

w kieszeni mam
muszlę znad morza
do podsłuchiwania
szumu wspomnień

zostało kilka kroków
drzwi na dal
pozostają zamknięte

- - - - - -

now I get off
right after the signal
it is a warm evening
street lights cool down
in the park

I move away
from main themes
I jump
from flower to flower

in my pocket
a shell from the seaside
to eavesdrop
on the buzz of memories

several steps are left
doors for far
remain shut

If you like Linia nr 8 / Line no. 8, you may also like: